اقامت دائم در ترکیه برای آن دسته از اتباع خارجی که حداقل به مدت هشت سال بدون وقفه در ترکیه به صورت مجاز اقامت داشته باشند

یا اتباعی که حائز شرایط اعلام شود از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت باشند با تصویب وزارتخانه، از طریق استانداری ها مجوز اقامت دائمی صادر می گرددافرادی که دارای حق پناهندگی، پناهندگی مشروط و وضعیت حمایتی ثانویه یا مجوز اقامت با اهداف انسان دوستانه و یا حق حمایت موقتی هستند، نمی توانند به استناد این حق تفاضای مجوز اقامت دائم بنمایند.

جهت اخذ مجوز اقامت دائم احراز شروط ذیل ضروری است. 

الف- اقامت بی وقفه در کشور ترکیه حداقل به مدت ۸ سال.

ب- عدم دریافت کمک اجتماعی در عرض سه سال اخیر.

پ- برخورداری از توان مالی و منبع درآمدی مناسب و منظم برای تأمین معاشرت خود و خانواده در صورت وجود.

ج- در صورتی که به دلیل برخورداری از شروط تعیین شده از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت اعطای مجوز اقامت طولانی مدت مجاز تشخیص داده شده.